Odpady komunalne niżej wymienione zebrane w sposób selektywny w oddzielnych pojemnikach lub workach,  powstałe na nieruchomościach zamieszkałych:

1) papier;

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

3) szkło;

4) bioodpady;

5) odpady niebezpieczne;

6) przeterminowane leki;

7) chemikalia,  opakowania po farbach,  lakierach, rozpuszczalnikach, klejach;

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, świetlówki;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) odpady budowalne;  

14) odpady tekstyliów i odzieży;

przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK znajdującym  się przy ul. Wolności 60 w Choszcznie (Zakład Ochrony Środowiska MPGK Sp. z o.o.)  oraz w Stacji Przeładunkowej – Stradzewo (dawniej Składowisko) od poniedziałku do piątku w godz: 7:00- 14:00  tel. 957652736.


 


 

 
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

1) Gdzie możesz się dowiedzieć więcej o zasadach segregacji odpadów, które obowiązują w Choszcznie?
 
tel. 95 765 93 36 – Wydział Ochrony Środowiska – Urząd Miejski w Choszcznie
e-mail: segregacja@choszczno.pl

2) Kto powinien zapewnić pojemniki na śmieci?

Właściciele nieruchomości lub zarządcy wspólnot zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Również za utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz za utrzymanie i porządek w miejscu gromadzenia odpadów.

3) Ile wyniesie opłata za śmieci po nowych regulacjach?


24 zł – opłata za śmieci segregowane (za jedną osobę)
48 zł – opłata za niedostosowanie się do nowych regulacji (za jedną osobę)

4) Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas wspólnota, a w konsekwencji mieszkańcy zapłacą stawkę podwyższoną.

5) Kto w Choszcznie będzie kontrolował czy śmieci są segregowane?

Za kontrolowanie, czy śmieci są prawidłowo segregowane odpowiada firma odbierająca odpady komunalne.
(Przykładowo : jeżeli firma odbierająca odpady z danego terenu stwierdzi, że są niesegregowane, przekazuje wtedy taką informację do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, który w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną)

6) Czy posegregowane śmieci powinno opróżniać się z worków? Czy mogę wyrzucić je razem z workiem?

Można wyrzucać posegregowane śmieci razem z workiem, ale wówczas musi on być w kolorze danej frakcji. (niebieski – papier, zielony – szkło, żółty – metale i tworzywa, brązowy – BIO, czarny – zmieszane)

7) Czy w Choszcznie będzie punkt, w którym będzie można kupić odpowiednie pojemniki i worki?


Worki od 2 stycznia będzie można kupić w MPGKu oraz dowolnym innym sklepie, natomiast pojemniki należy zakupić w sklepach oferujących taki asortyment.

8) Jak będzie zorganizowany odbiór nieczystości wielkogabarytowych?

Na terenach wiejskich – odbiór 3 razy w roku

Na terenie Choszczna: domki jednorodzinne, małe wspólnoty (do 4 rodzin) –  3 razy w roku;
duże osiedla – 4 razy w roku

Odbiór nieczystości wielkogabarytowych odbywa się w terminach od 1 marca do 30 października.

9) Czy powinienem złożyć nową deklarację na odbiór odpadów, jeżeli złożyłem ją w latach poprzednich?

Nie. Osoby objęte systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie  gminy Choszczno  (które są już w naszej bazie) z dniem 1 stycznia zobowiązane będą do segregowania śmieci i nie muszą składać ponownej deklaracji.

10) Kto składa deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona od gminy?

Jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona, to DZIERŻAWCA jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od chwili tworzenia odpadów komunalnych.

11) Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji na odbiór odpadów?

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. W przypadku niezłożenia, w drodze decyzji zostanie naliczona opłata za niedopełnienie obowiązku jej złożenia, za okres od kiedy nieruchomość została zamieszkana.

Deklarację powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych).  Nową deklarację musisz składać jedynie jeśli zmienią się dane, na podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA! Nie musisz składać nowej deklaracji, jeśli zmienia się podmiot odbierający od Ciebie odpady.

12) Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
13) Co zrobić z odpadami takimi jak: lodówka, telewizor, kanapa itp.?

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości.
 
W przypadkach indywidualnych, odpady przyjmowane są w punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – przy ul. Wolności 60 w Choszcznie.

UWAGA! Odpady po remoncie (wanna, drzwi, kafelki, panele podłogowe, sedes itp.) będą odbierane za dodatkową opłatą – należy we własnym zakresie dostarczyć na wysypisko w Stradzewie.  Jest możliwość odpłatnego wywozu tego typu nieczystości, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą odbierającą zanieczyszczenia.

14) Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.
PAMIĘTAJ – nie wrzucaj do śmieci w połowie pełnego opakowania.

15) Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie można wrzucać papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na papier.
 
16) W jaki sposób wnosić opłatę za wywóz śmieci?

Jeżeli mieszkasz w bloku to zarząd nieruchomości lub wspólnoty będzie rozliczał się bezpośrednio z gminą.
Jeżeli mieszkasz w domku lub małej wspólnocie (do 4 rodzin), opłaty będziesz wnosił na podstawie informacji o opłacie, na indywidualny wskazany nr konta

17) Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

18) Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.

19) Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

20) Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

21) Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?


Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

22) Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, stawka może się zwiększyć lub zmniejszyć w przypadku, gdy zostanie stwierdzone nieprawidłowe oszacowanie kosztów systemu. Wtedy zostanie podjęta uchwała o zmianie stawki opłaty.

23) Czy właściciele nieruchomości lub osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych, które zadeklarowały, że będą kompostować odpady BIO otrzymają zniżkę?

Tak o 1 zł mniej (czyli 23 zł),  ale wówczas firma z danej nieruchomości w ogóle nie będzie odbierała odpadów biodegradowalnych.

 

Masz pytanie?

Zadzwoń tel. 95 765 93 36

napisz do nas e-mail: segregacja@choszczno.pl