CHOSZCZNO. 21 czerwca, czyli dzisiaj mija termin składania wniosków do programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Dla tych, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z tej okazji, przedłużamy termin o tydzień, czyli do 28 czerwca br. włącznie.

        Przypominamy, że dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Choszczno.
Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można też pobrać na stronie: www.wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”.
     Pozostali zgłoszenie do udziału w programie, muszą osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (pokój nr 6), w terminie do 28 czerwca 2021. Wszelkich informacji na temat tego programu udziela PRZEMYSŁAW GRZESZATA (tel. 95 765 9339).

(tk)