OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób naliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym wysokość opłaty ustala się, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Opłaty zobowiązane są ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnione z opłaty retencyjnej są:

 1. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód ? art. 269 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne,
 2. kościoły i inne związki wyznaniowe ? art. 269 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem ? 0,50 zł za 1 m2na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem ? 0,30 zł za 1 m2na 1 rok,
 4. od 10% do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem ? 0,15 zł za 1 m2na 1 rok,
 1. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem ? 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno, którzy zmniejszyli naturalną retencję poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty  urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24 73-200 Choszczno.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu:  95 765 9336.

 

Załącznik do pobrania:

OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ