MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE

MGOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Choszczno, powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej.

Jest instytucją, do której warto się zwrócić zawsze, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie – w szczególności gdy dotknie nas lub naszych bliskich: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania.

MGOPS pomoże nam także wówczas, gdy mamy trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zostaliśmy zwolnieni z zakładu karnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szczególną opieką MOPS otacza rodziny wielodzietne, uchodźców, osoby niepełnosprawne, a także tych, których dotknęła jakakolwiek klęska (np. żywiołowa czy ekologiczna).

Dane kontaktowe:
adres: ul. Wolności 41, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 79 72
fax. 95 765 79 72
godziny otwarcia: poniedziałek ? piątek 7.30 – 15.30
e-mail: mgops@choszczno.pl
strona internetowa: www.choszczno.naszops.pl


ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ “SZANSA”

 

Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w rozwoju zawodowym i precyzyjnym wykonywaniu przez nas wszelkiego rodzaju zleceń.
Codziennie udowadniamy to, że w “SZANSIE” w której naszym pracownikom zapewniamy stabilne zatrudnienie, a klientom-szybko i dokładnie zrealizowanie usługi praktycznie w każdym zakresie oraz bardzo konkurencyjnych cenach.
Świadczymy usługi m.in:
– ogrodniczo-porządkowe;
– sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.
usługi indywidualne m.in:
– składanie, pakowanie;
– prace dekoratorskie okolicznościowe.
pracownia rozbiórki sprzętu elektronicznego:
-montaż i demontaż sprzętu w tym elektrycznego.
w swojej ofercie posiadamy również:
-wynajem sali konferencyjnej
-wynajem sali do aerobiku (zajęcia fitness)

Dane kontaktowe:
adres: ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
tel. 95 784 10 02
godziny otwarcia: poniedziałek ? piątek  7.30 – 15.30
e-mail: zaz@choszczno.pl
strona internetowa: www.zazchoszczno.pl
https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Aktywno%C5%9Bci-Zawodowej-Choszczno-1174790172698807/


 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Choszcznie. ŚDS istnieje od września 1995 roku funkcjonując w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej 30. Od lipca 2007 roku jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Choszczno z siedzibą przy ul. Drawieńskiej 52. Aktualnie nasz Dom świadczy usługi dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie, zatrudniając 10 osób wyspecjalizowanego personelu. ŚDS jest Ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, umiarkowanym i lekkim wówczas gdy istnieje sprzężenie z innymi zaburzeniami. Zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest określany domem typu ‘ABC’.

Dane kontaktowe:
adres: ul. Drawieńska 52, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 18 90
godziny otwarcia: poniedziałek ? piątek 7.30 – 15.30
e-mail: sdschoszczno@wp.pl
strona internetowa: https://www.facebook.com/SDS.Choszczno/


 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOSZCZNIE

WTZ zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w zajęciach. W ramach prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz różnego typu treningów dążą do usprawnienia osób z niepełnosprawnością, poprzez rozwój umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, jak również wyposażenie uczestników w podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie w przyszłości pracy zawodowej.
Warunkiem uczestnictwa w WTZ jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapewniają dowóz uczestników na zajęcia.

Dane kontaktowe:
adres: ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 35 68
godziny otwarcia: poniedziałek ? piątek  7.30 – 15.30
e-mail: wtz@choszczno.pl
strona internetowa:


 

KLUB SENIOR +

Klub został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej itp. w zależności od potrzeb.
Zadaniem klubu jest organizacja zajęć dla uczestników, umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
Klub jest ośrodkiem wsparcia, świadczącym usługi dla osób w wieku 60+, z siedzibą w Choszczeńskim Domu Kultury w Choszcznie.

Dane kontaktowe:
adres: Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno
tel. 95 765 72 96
godziny otwarcia: poniedziałek ? piątek 13.00 – 15.00
e-mail: senior@choszczno.pl
strona internetowa: www.choszczno.pl/klub-seniora