Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miejski w Choszcznie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Przykładowy wzór wniosku dotyczący informacji o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej znajduje się na dole strony.

Wnioski o zapewnienie dostępności
Do Urzędu Miejskiego w Choszcznie (UM Choszczno) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej ?wniosek?).

Kto może złożyć wniosek
Klient w zakresie dostępności Urzędu Miejskiego w Choszcznie może:
1. poinformować o braku dostępności;
2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta UM Choszczno.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wniosek, o którym mowa w pkt. 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług UM Choszczno osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do UM Choszczno z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera
1. dane kontaktowe wnioskodawcy; czyli Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail (jeśli posiadasz),
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym, czyli co przeszkadza lub uniemożliwia Ci w korzystaniu w pełni z usług świadczonych przez Urząd,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, czyli jak można się z Tobą skontaktować,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, czyli w jaki sposób według Ciebie należałoby zlikwidować istniejącą barierę – jeżeli dotyczy.

Termin realizacji
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to UM Choszczno niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku UM Choszczno jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku
Wniosek można:
1. przesłać na adres:
    Urząd Miejski w Choszcznie,
    Wolności 24,
    73-200 Choszczno;
2. złożyć w kancelarii głównej UM Choszczno w godzinach od 8.00 do 15.00;
3. przesłać korzystając z formularza zgłoszeniowego e~BOI (eboi.choszczno.pl);
4. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
5. przesłać pocztą elektroniczną (sekretariat@choszczno.pl.)

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy UM Choszczno nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

? wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 3.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności znajduje się na dole strony.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej ?żądanie?)

Kto może wystąpić z żądaniem
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych UM Choszczno lub ich elementów może:
1. poinformować o braku dostępności;
2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM Choszczno, które mają być dostępne cyfrowo;
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM Choszczno następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM Choszczno nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to UM Choszczno niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem UM Choszczno powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania
Żądanie można:
1. przesłać na adres:
     Urząd Miejski w Choszcznie,
     Wolności 24,
    73-200 Choszczno;
2. złożyć w kancelarii głównej UM Choszczno w godzinach od 8.00 do 15.00;
3. przesłać korzystając z formularza zgłoszeniowego e~BOI (eboi.choszczno.pl);
4. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
5. przesłać pocztą elektroniczną (sekretariat@choszczno.pl.).

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy:
1. UM Choszczno odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM Choszczno, wskazanych w żądaniu, albo
2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

? osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do UM Choszczno skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przykładowy wzór wniosku znajduje się na dole strony.

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, e-mail: sekretariat@gmina.choszczno.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rodo@gmina.choszczno.pl lub tradycyjnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku/ żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i skargi i przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzane nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów i programów informatycznych, i innym podmiotom.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpoznania sprawy.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, a także nie będą profilowane. Nie będą również służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).