Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://choszczno.pl

Data publikacji: 2020-05-04

Data aktualizacji:  2021-03-30

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Choszcznie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono w dniu 04-02-2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Mobilna wersja strony internetowej wyświetla się automatycznie na urządzeniach o małej przekątnej ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kubackakkubacka@gmina.choszczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +95 765 9345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, wejście główne, posiada schody z namalowanymi żółtymi paskami na krawędziach. Obok schodów znajduje się podjazd, co umożliwia wjazd do urzędu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drugie, od strony parkingu, ze schodami wewnątrz budynku. Z boku budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, ale osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze urzędu. Na parterze jest również wyznaczony pokój do obsługi osób niepełnosprawnych jak i przystosowana toaleta. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujący i psem przewodnikiem. W budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie, przy ul. Bohaterów Warszawy 18, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą schody,  przy których nie ma podjazdu. Obok budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na dwóch kondygnacjach, do których prowadzą schody przy których nie ma windy. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Stanu Cywilnego w Choszcznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie znajduję się w budynku przy ul Wolności 13 i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do biura prowadzą schody, przy których nie ma podjazdu. Brak jest również toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W biurze nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma obecnej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848