Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://choszczno.pl

Data publikacji: 2020-05-04

Data aktualizacji:  2022-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Choszcznie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
– w częściach filmów z posiedzeń Rady Miejskiej w Choszcznie nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie na bieżąco są uzupełniane o takie napisy,
– zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,
– treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów, czy innych form graficznych nie posiadają opisów dodatkowych – alternatywnych (alt). Staramy się na bieżąco uzupełniać o takie napisy.,
– treści opublikowane na archiwalnej stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
Wyłączenia wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
– multimedia nadawane na żywo,
– multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, docx., xls, których nie stworzył Urząd Miejski w Choszcznie,
– dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
– treści będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Choszcznie, które nie zostały przez urząd lub na jego rzecz wytworzone lub przez urząd nabyte, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której urząd nie jest uprawniony,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Choszcznie jest w bardzo dużym stopniu zgodna z wytycznymi dla dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Urząd dokłada wszelkich starań mających na celu jej ulepszania oraz wyeliminowania błędów czy ostrzeżeń. Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach na komputerach/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.
Na każdej stronie u góry zawsze widoczne są przyciski pozwalający na:
– zwiększenie wyświetlanego tekstu,
– zmniejszenie wyświetlanego tekstu,
– przełączenie strony w tryb skali szarości,
– włączenie trybu wysokiego kontrastu,
– przełączenie w tryb negatywu,
– włączenie jasnego tła,
– podkreślenie wszystkich linków,
– włączenie bardziej czytelnej czcionki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Mobilna wersja strony internetowej wyświetla się automatycznie na urządzeniach o małej przekątnej ekranu.

Metoda przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2023-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@choszczno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 765 93 00 lub zgłosić problem:
– osobiście: w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, w godzinach od 8.00 do 15.00
– telefonicznie: 95 765 93 01, fax 95 765 93 06
– przez e-mail: sekretariat@gmina.choszczno.pl
– przez ePUAP: /UMChoszczno/SkrytkaESP

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny może odmawiać zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tej informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/pl

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Choszcznie jest Magdalena Sieńko – link do zarządzenia https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039415216

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Choszcznie, telefon 95 765 93 01, e-mail: sekretariat@gmina.choszczno.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze, wejście główne, posiada schody z namalowanymi żółtymi paskami na krawędziach. Obok schodów znajduje się podjazd, co umożliwia wjazd do urzędu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi główne do budynku otwierają się ręcznie i są oznaczone jedną skośna kontrastową taśmą. Drugie, od strony parkingu, ze schodami wewnątrz budynku bez oznaczenia. Z boku budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy, ale osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze urzędu. Na parterze jest również wyznaczony pokój do obsługi osób niepełnosprawnych jak i przystosowana toaleta. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujący i psem przewodnikiem. W budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie, przy ul. Bohaterów Warszawy 18, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą schody,  przy których nie ma podjazdu. Obok budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na dwóch kondygnacjach, do których prowadzą schody przy których nie ma windy. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie jest dostępna pętla indukcyjna. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Stanu Cywilnego w Choszcznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie znajduję się w budynku przy ul Wolności 13 i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do biura prowadzą schody, przy których nie ma podjazdu. Brak jest również toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. W biurze nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma obecnej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Biuro Rady Miejskiej w Choszcznie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Choszcznie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji

Inne informacje
Wnioski związane z: informacją o braku dostępności, o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej lub w sprawie skargi na brak zapewnienie dostępności znajdują się w zakładce: Wnioski o zapewnienie dostępności.