KLAUZULA INFORMACYJNA zg. z art. 13 i 14 RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) Miejsce przetwarzania Burmistrz Choszczna Gmina Choszczno ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno tel. 95 765 93 00; e-mail: sekretariat@choszczno.pl www.choszczno.pl

Inspektor Ochrony Danych tel. 95 765 93 07 e-mail: rodo@gmina.choszczno.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach dotyczących:

 • podatków i opłat lokalnych
 • ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
 • własności nieruchomości
 • gospodarki nieruchomościami
 • postępowania egzekucyjnego w administracji
 • aktów stanu cywilnego
 • transportu drogowego
 • zamówień publicznych
 • powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • ochrony środowiska i odpadach
 • gospodarki komunalnej
 • narodowego zasobu archiwalnego i archiwów
 • swobody działalności gospodarczej
 • prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • utrzymania czystości i porządku w gminach
 • dróg publicznych
 • Karty Dużej Rodziny
 • dysponowania środkami z funduszy europejskich
 • systemu oświaty

Podstawa prawna przetwarzania danych
Artykuł 6 – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO Planowany okres przechowywania danych

Termin przechowywania danych osobowych wynika z :

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • dochodzenia roszczeń Kategorie przetwarzanych danych
 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • telefon komórkowy, adres e-mail
 • dane adresowe
 • dane bankowe
 • dane szczególne (w zakresie stanu zdrowia)

Twoje prawa Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • przenosić swoje dane do innego administratora
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO


W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych

Udostępnianie danych innym podmiotom
UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich
NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzanie przetwarzania danych
Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA.

Profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek :

1/ RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

2/ DANE OSOBOWE ? wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.

3/ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ? zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4/ ORGAN NADZORCZY ? właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych do 25.05.2018 jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

5/ PROFILOWANIE ? forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.


 

Zarządzenie nr 976/21 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem monitoringu miejskiego Gminy Choszczno