JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 • artykuły higieniczne,
 • papier zatłuszczony,
 • ceramikę,
 • porcelanę,
 • kryształy,
 • odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego.
 • odpadów podlegających segregacji
 • szkła opakowaniowego
 • metali i tworzyw sztucznych
 • papieru i tektury
 • odpadów ?BIO?
 • przeterminowanych leków,
 • chemikaliów
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • termometrów i innych odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w sposób selektywny odpady komunalne powstałe na terenie ich nieruchomości,
selektywnemu zbieraniu i odbieraniu podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) odpady niebezpieczne;
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, klejach;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, świetlówki;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
13) odpady budowalne;
14) odpady tekstyliów i odzieży.
 
Odpady komunalne, o których mowa w pkt 5-14 ? w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się tych odpadów, można przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK znajdującego się przy ul. Wolności 60 w Choszcznie (Zakład Ochrony Środowiska MPGK Sp. z o.o.) oraz do Stacji Przeładunkowej ? Stradzewo (dawniej Składowisko) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 tel. 957652736.
 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

1) Gdzie możesz się dowiedzieć więcej o zasadach segregacji odpadów, które obowiązują w Choszcznie?
 
tel. 95 765 93 36 ? Wydział Ochrony Środowiska ? Urząd Miejski w Choszcznie
e-mail: segregacja@choszczno.pl

2) Kto powinien zapewnić pojemniki na śmieci?

Właściciele nieruchomości lub zarządcy wspólnot zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Również za utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz za utrzymanie i porządek w miejscu gromadzenia odpadów.

3) Ile wyniesie opłata za śmieci po nowych regulacjach?


24 zł ? opłata za śmieci segregowane (za jedną osobę)
48 zł ? opłata za niedostosowanie się do nowych regulacji (za jedną osobę)

4) Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas wspólnota, a w konsekwencji mieszkańcy zapłacą stawkę podwyższoną.

5) Kto w Choszcznie będzie kontrolował czy śmieci są segregowane?

Za kontrolowanie, czy śmieci są prawidłowo segregowane odpowiada firma odbierająca odpady komunalne.
(Przykładowo : jeżeli firma odbierająca odpady z danego terenu stwierdzi, że są niesegregowane, przekazuje wtedy taką informację do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, który w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną)

6) Czy posegregowane śmieci powinno opróżniać się z worków? Czy mogę wyrzucić je razem z workiem?

Można wyrzucać posegregowane śmieci razem z workiem, ale wówczas musi on być w kolorze danej frakcji. (niebieski ? papier, zielony ? szkło, żółty ? metale i tworzywa, brązowy ? BIO, czarny ? zmieszane)

7) Czy w Choszcznie będzie punkt, w którym będzie można kupić odpowiednie pojemniki i worki?


Worki od 2 stycznia będzie można kupić w MPGKu oraz dowolnym innym sklepie, natomiast pojemniki należy zakupić w sklepach oferujących taki asortyment.

8) Jak będzie zorganizowany odbiór nieczystości wielkogabarytowych?

Na terenach wiejskich ? odbiór 3 razy w roku

Na terenie Choszczna: domki jednorodzinne, małe wspólnoty (do 4 rodzin) ?  3 razy w roku;
duże osiedla ? 3 razy w roku

Odbiór nieczystości wielkogabarytowych odbywa się w terminach od 1 marca do 30 października.

9) Czy powinienem złożyć nową deklarację na odbiór odpadów, jeżeli złożyłem ją w latach poprzednich?

Nie. Osoby objęte systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie  gminy Choszczno  (które są już w naszej bazie) z dniem 1 stycznia zobowiązane będą do segregowania śmieci i nie muszą składać ponownej deklaracji.

10) Kto składa deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona od gminy?

Jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona, to DZIERŻAWCA jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od chwili tworzenia odpadów komunalnych.

11) Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji na odbiór odpadów?

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. W przypadku niezłożenia, w drodze decyzji zostanie naliczona opłata za niedopełnienie obowiązku jej złożenia, za okres od kiedy nieruchomość została zamieszkana.

Deklarację powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych).  Nową deklarację musisz składać jedynie jeśli zmienią się dane, na podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA! Nie musisz składać nowej deklaracji, jeśli zmienia się podmiot odbierający od Ciebie odpady.

12) Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
13) Co zrobić z odpadami takimi jak: lodówka, telewizor, kanapa itp.?

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości.
 
W przypadkach indywidualnych, odpady przyjmowane są w punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych ? przy ul. Wolności 60 w Choszcznie.

UWAGA! Odpady po remoncie (wanna, drzwi, kafelki, panele podłogowe, sedes itp.) będą odbierane za dodatkową opłatą ? należy we własnym zakresie dostarczyć na wysypisko w Stradzewie.  Jest możliwość odpłatnego wywozu tego typu nieczystości, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą odbierającą zanieczyszczenia.

14) Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.
PAMIĘTAJ ? nie wrzucaj do śmieci w połowie pełnego opakowania.

15) Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie można wrzucać papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na papier.
 
16) W jaki sposób wnosić opłatę za wywóz śmieci?

Jeżeli mieszkasz w bloku to zarząd nieruchomości lub wspólnoty będzie rozliczał się bezpośrednio z gminą.
Jeżeli mieszkasz w domku lub małej wspólnocie (do 4 rodzin), opłaty będziesz wnosił na podstawie informacji o opłacie, na indywidualny wskazany nr konta

17) Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

18) Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.

19) Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

20) Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

21) Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?


Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

22) Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, stawka może się zwiększyć lub zmniejszyć w przypadku, gdy zostanie stwierdzone nieprawidłowe oszacowanie kosztów systemu. Wtedy zostanie podjęta uchwała o zmianie stawki opłaty.

23) Czy właściciele nieruchomości lub osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych, które zadeklarowały, że będą kompostować odpady BIO otrzymają zniżkę?

Tak o 1 zł mniej (czyli 23 zł),  ale wówczas firma z danej nieruchomości w ogóle nie będzie odbierała odpadów biodegradowalnych.

 

Masz pytanie?

Zadzwoń tel. 95 765 93 36

napisz do nas e-mail: segregacja@choszczno.pl