Burmistrz Choszczna przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych/osadów (rachunki, faktury vat).

Zgodnie z uchwałą nr XVI/151/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości (znajdującej się na terenie Gminy Choszczno) nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

Ponadto Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wini zrobić to niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej certyfikat, atest deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.

Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili ww. formalności mogą spodziewać się kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie.


DO POBRANIA – Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)

DO POBRANIA – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków