Rekrutacja  do Publicznych Przedszkoli w Choszcznie 

Zgodnie z art. 153  ust. 1,2,5  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu zgodnie z Harmonogramem (Zarządzenie Burmistrza Choszczna nr 2499/24 z dnia 25.01.2024 r.)
 3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/żłobka (wraz z załącznikami) dostępne są na stronach internetowych wybranej placówki lub w sekretariacie przedszkola.
 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/żłobka przyjmowane będą w sekretariatach placówek w wersji papierowej.
 5. Rodzice mogą złożyć wniosek w wersji papierowej w godz. 8:00 – 15:00 w terminach określonych w harmonogramie.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wersji papierowej.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół  podstawowych w gminie Choszczno w roku szkolnym 2023/2024.

Do klas I  publicznych szkół podstawowych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się pod warunkiem, iż w danej placówce oświatowej występują wolne miejsca.

I. Wykaz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych:

Kandydatów do klas I  publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 10 pkt,
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły – 8 pkt,
 • niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 7 pkt,
 • wielodzietność rodziny kandydata – 6 pkt

II. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkiwania najbliższej rodziny kandydata,
 2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. oświadczenie o wielodzietności.

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2024/2025.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się pod warunkiem, iż w danej placówce oświatowej występują wolne miejsca.

I. Wykaz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego:

 1. W pierwszym etapie naboru będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria maja jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkola, oddział przedszkolny lub publiczna inna publiczna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
 • dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Choszczno – 2 punkty,
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 2 punkty,
 • dziecko rodziców obojga pracujących lub uczących się systemem dziennym – max. 4 punkty (2 pkt za każdego z rodziców),
 • pobyt dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godz. (dotyczy tylko przedszkoli) – max. 6 punktów (1 pkt za jedną godzinę).

II. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.),
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.),
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Choszczno,
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola w przypadku różnych nazwisk,
 7. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia lub nauce rodziców w systemie dziennym.