IV edycji konkursu pn. "Piękna Zachodniopomorska Wieś" 2022

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pn. “Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022. Termin przyjmowane zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022 r.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
– dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
– działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
– działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
– atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

W konkursie biorą udział gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa z terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
– stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności.
– ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego .
– funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
– ład przestrzenny na terenach prywatnych
– aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności.
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:
1. oceny formalnej,
2. oceny merytorycznej,
3. wizji w terenie.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. “Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
– I miejsca – 40 000
– II miejsca – 30 000
– III miejsca – 20 000
– Wyróżnienia – 10 000

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs “Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215, 91 44-10-233, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl.

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: https://wrir.wzp.pl/pieknazachodniopomorskawies/do-pobrania-0