komputery dla dzieci pgr
Gmina Choszczno podpisała umowę o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego “Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Za otrzymany grant w kwocie 1 320 538,00 zł, zakupionych zostanie 527 laptopów.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu
komputerowego oraz dostępu do Internetu. Komputery, które zostaną zakupione przez gminę
Choszczno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej
pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych). Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko podczas odrabiania lekcji, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
 
Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca
realizacji projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
Granty PPGR”.
 
Jednocześnie informujemy, że wstępnie wpłynęło 557 wniosków, z czego po kolejnej
weryfikacji, wymaganej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, część wniosków nie została
uzupełniona przez wnioskodawców o wymagane dokumenty, w związku z czym nie została
ostatecznie zakwalifikowana do realizacji w ramach projektu.
Ponadto informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem programem w skali całego kraju,
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniło zapis §4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały
dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5
tys. zł za komputer zostały obniżone do 2,5 tys. zł.
 
Obecnie trwa przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu, ma 10 miesięcy na jego realizację, tj. przekazanie sprzętu.
 
logotypy ue