baner komunikatów

 Ustawa z 31 marca 2020 r. mówiąca o szczególnych rozwiązaniach związanych m.in. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadza też rozwiązania dotyczące gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Do 30 czerwca musimy złożyć oświadczenie woli w sprawie najmu mieszkania.
 

Choszczno, dnia 7 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT
 
        Informuję, że w związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone rozwiązania dotyczące m.in. gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

Zgodnie z zapisami:
   – art. 31 s – gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa powyżej, upływa po tym dniu, a przed  dniem 30 czerwca 2020 r.,  umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.
   – art. 31 u –  jeżeli umowa została wypowiedziana przed dniem 31 marca 2020 r. a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu,  a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

        Bezwzględnym warunkiem skorzystania z niniejszych rozwiązań jest złożenie wynajmującemu (CHZNK czyli Choszczeńskiemu Zarządowi Nieruchomości  Komunalnych działającemu w imieniu gminy Choszczno) przez najemcę, stosownego oświadczenia woli najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

         Oświadczenie woli można złożyć:
   – listownie:   Urząd Miejski ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno,
   – online:  www.sekretariat@gmina.choszczno.pl


Burmistrz Choszczna
Robert Adamczyk