Konsultacje w sprawie przyjęcia “Programu współpracy gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.

       Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.
       Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: pisemnej lub elektronicznej poprzez składanie uwag i opinii do projektu aktu podlegającego konsultacji ogłoszonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039416455)
       Uwagi i opinie do projektu aktu podlegającego konsultacji ogłoszonego na stronie internetowej: https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039416455 należy zgłaszać na adres e-mail: obrzezinska@gmina.choszczno.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno
      Upoważnionym pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.