Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku.

Otwarty konkurs ofert w zakresie:
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– ochrony i promocji zdrowia,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ratownictwa i ochrony ludności.

Szczegółowe informacje tutaj