baner komunikatów
Herb ChoszcznaKOMUNIKAT

       W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości udzielenia pomocy w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych  wobec Gminy Choszczno (np. czynsz najmu, dzierżawy) informuję, że ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek naliczenia i pobrania należności stanowiących dochód jednostki samorządu publicznego w tym tzw. należności odsetkowych wynikających z tytułu opóźnienia w regulowaniu zobowiązań.
    Niemniej jednak, istnieje możliwość udzielenia Państwu pomocy w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych wobec Gminy Choszczno, na podstawie zapisów uchwały  nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej  z dnia 24 czerwca 2010 r. oraz uchwały zmieniającej nr XL/355/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3310)

       Uchwały te, przewidują udzielenie następującej pomocy osobom zadłużonym:
       – umorzenia częściowego lub całkowitego należności głównej lub/oraz należności odsetkowej,
       – odroczenia terminu płatności,
       – rozłożenia zaległości na raty.

       W celu skorzystania z pomocy, o której mowa powyżej, należy złożyć stosowny wniosek (wzór poniżej):
– listownie, lub osobiście:   Urząd Miejski ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno,
 – online:  www.sekretariat@gmina.choszczno.pl

      Pomimo tego, że udzielenie ulgi w spłacie należności wobec Gminy Choszczno uzależnione jest od sytuacji finansowej oraz  rodzinnej wnioskodawcy, zapewniam Państwa, że wnioski te będą rozpatrywane z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, a priorytetem w ocenie wniosku będzie słuszny interes wnioskodawcy.
 
Wnioski do pobrania