Burmistrz Choszczna  Zarządzeniem Nr 1425/22 z dnia 17 lutego 2022 r. przyznał dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą realizowanych zadań oraz wysokością wsparcia finansowego dostępne pod adresem: https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039416760