Otwarty Konkurs Ofert rozstrzygnięcie - organizacje pozarządowe

Burmistrz Choszczna  Zarządzeniem nr 1985/23 z dnia 20 lutego 2023 r. przyznał dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą realizowanych zadań oraz wysokością wsparcia finansowego dostępne pod adresem: https://bip.choszczno.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1985-23-burmistrza-choszczna-z-dnia-20-lutego-2023-r-w-sprawie-dotacji-dla-podmi