grafika odpady

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegną indywidualne numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

O numerze konta bankowego zostaną Państwo powiadomieni odrębnym zawiadomieniem. 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Na 2022 rok nie uległa zmianie wysokość stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawka ta nadal wynosi :

  • 24 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, na  której powstają odpady komunalne
  • 23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w której powstają odpady komunalne, a także na której  odpady bio podlegają kompostowaniu.

Przypominamy, że opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje do momentu złożenia deklaracji zmieniającej. Przypominam, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.