konsultacje społeczne

Burmistrz Choszczna ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Choszcznie  w sprawie zmiany zapisu w załączniku do poszczególnych uchwał § 4 statutu Osiedli Gminy Choszczno: Osiedla Nr 1 – Stare Miasto, Osiedla Nr 2 – Jagiełły, Osiedla Nr 3 – 700-lecia , Osiedla Nr 4 – Południowego.

Przedmiot konsultacji: zmiana treści § 4  statutu Osiedli wymienionych powyżej, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Kadencja organów osiedla odpowiada kadencji Rady Miejskiej.

  1. Wybory do organów osiedla odbywają się w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
  2. Przedterminowe wybory Rady Miejskiej z powodu jej odwołania w trybie referendum gminnego nie powodują obowiązku dokonania wyborów do organów osiedla.
  3. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe organy osiedla sprawują swoją funkcję do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze osiedla, zgodnie z zapisem ust. 2”.

Zasięg konsultacji: ogólnogminny – dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 13 lutego 2023 roku – do 23 lutego  2023 roku.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie:

– pisemnej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego – poprzez zamieszczenie projektu dokumentów podlegającego konsultacjom:

– w serwisach internetowych: strona internetowa Urzędu Miejskiego  w Choszcznie  www.choszczno.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej;

Projekty Uchwał do pobrania:

1. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Stare Miasto – Nr 1
2. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Jagiełły – Nr 2
3. w sprawie zmiany Statutu Osiedla 700-lecia – Nr 3

4. w sprawie zmiany statutu Osiedla Południowego – Nr 4

Formularz konsultacyjny – (pobierz) można przekazać do dnia 23 lutego 2023 roku w jeden z następujących sposobów:

– drogą elektroniczną na adres: sekretariat@choszczno.pl, w tytule e-maila należy wpisać:,, Konsultacje – Uwagi do Uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr … ’’.

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski  w Choszcznie ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno  z dopiskiem na kopercie: ,,Konsultacje – Uwagi do Uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr … ’’.

 

  Upoważnionym pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Wydziału Nieruchomości i Administracji Lokalami Urzędu Miejskiego w Choszcznie, p. Aldona Szymoniak tel. 95 765 93 44

RAPORT z KONSULTACJI – POBIERZ