Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie:

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

– ochrony i promocji zdrowia,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– ratownictwa i ochrony ludności

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Dokumenty do pobrania: https://bip.choszczno.pl/artykul/burmistrz-choszczna-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-real-3