rysunek ludzi

CHOSZCZNO. Zapraszamy do udziału w projekcie i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych objętych projektem ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?.
 

Pełny regulamin tego przedsięwzięcie znajduje się pod plakatami.

(tk)

REGULAMIN
udziału w Projekcie i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji objętych Projektem


?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?
Numer Projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18


realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
Priorytet VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

WERSJA 2.0
Obowiązujący od 08.03.2019 r.

 Słownik pojęć:
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

1.    Lider Projektu/Wnioskodawca/Partner nr 1:

Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?
al. 1 Maja 6
74-320 Barlinek
tel. 95-74-60-360
e-mail:lgd@liderpojezierza.pl
strona www: www.liderpojezierza.pl
    Teren działania Gmina: Choszczno, Pełczyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce

2.    Partnerzy Projektu:

Partner nr 2
Fundacja Pod Aniołem
Siedziba:
ul. Zacisze 1b/4 73-130 Dobrzany
Adres do korespondencji:
ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin
tel. 518 293 746
e-mail: rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl
strona www: www.fundacjapodaniolem.pl
    Teren działania Gmina: Banie, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Bielice, Warnice

Partner nr 3
Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17 (budynek F)
75-620 Koszalin
tel. 94 347 82 05
e-mail: biuro@ndsfund.org
strona www: www.ndsfund.org
Teren działania Gmina: Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec, Człopa, Mirosławiec, Gmina Wałcz, Miasto Wałcz

3.    Projekt ? projekt pn. ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw? (nr projektu: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K103/18), który realizowany jest przez Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją Pod Aniołem. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku na terenie: Gmina Choszczno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Boleszkowice, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce, Gmina Czaplinek, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Człopa, Gmina Mirosławiec, Gmina Wałcz, miasto Wałcz, Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina Bielice, Gmina Warnice

4.    Strona internetowa Projektu www.spolecznarewitalizacja.pl

5.    22 gminy Specjalnej Strefy Włączenia Subregionu B ? to Gmina Choszczno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Boleszkowice, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce, Gmina Czaplinek, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Człopa, Gmina Mirosławiec, Gmina Wałcz, miasto Wałcz, Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina Bielice, Gmina Warnice. Są to Gminy objęte projektem pn. ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?.

6.    Subregion B – jest to obszar obejmujący 22 gmin Specjalnej Strefy Włączenia wymienione w punkcie powyżej.
7.    Regulamin konkursu ? dotyczy konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
8.    Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :
a.    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b.    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c.     osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d.    osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.);
e.    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
f.    osoby z niepełnosprawnością ? osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
g.    członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h.     osoby niesamodzielne;
i.     osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j.    osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k.    osoby korzystające z PO PŻ.

9.    Osoba niesamodzielna ? osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

10.    Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną ? osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.

11.    Obszar zdegradowany  ? obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  
a.    gospodarczych ? w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
b.    środowiskowych ? w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
c.    przestrzenno-funkcjonalnych ? w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
d.    technicznych ? w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

12.    Obszar rewitalizacji ? obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej przy współwystępowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Na obszarze tym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

13.    Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ? to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

14.    Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a.    PS (przedsiębiorstwo społeczne), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b.    podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i.    CIS (Centrum integracji społecznej) i KIS (Klub integracji społecznej);
ii.    ZAZ (Zakład aktywności zawodowej) i WTZ (Warsztaty terapii zajęciowej), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
c.    organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
d.    spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

15.    Przedsiębiorstwo społeczne (PS) ? podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a.    jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym:
i.    działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
ii.    działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
iii.    działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub
iv.    działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
której celem jest:
i)    integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
(1)    zatrudnienie co najmniej 50%:
?    osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
?    osób bezrobotnych, lub
?    absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
?    osób ubogich pracujących, lub
?    osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
?    osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;
(2)    zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);
ii)    lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);
b.    jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
c.    jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
d.    wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e.    zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ? etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

16.    Partycypacja społeczna ? (horyzontalna, wspólnotowa) to udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych w społeczności/ach, do których one przynależą lub w których żyją na co dzień.  W szczególności chodzi tu o ich aktywną obecność w procesie powstawania i funkcjonowania (lokalnych) grup obywatelskich i organizacji pozarządowych, stałe lub okazjonalne podejmowanie roli wolontariusza itp.

17.    Program rewitalizacji (PR) ? inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Programami rewitalizacji są np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji, gminne programy rewitalizacji itp.  

18.    Gminny Program Rewitalizacji ? szczególny rodzaj programu rewitalizacji opisany w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, podręcznikiem, księgą, która opisuje zjawiska negatywne, kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej. Kumulacja tych zjawisk, czyli duża ich koncentracja na części terenu gminy stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który będzie podlegał rewitalizacji.

19.    Rewitalizacja ? to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:  
a.    uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;  
b.    pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
c.    ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;  
d.    właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;  
e.    zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;  
f.    koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;  
g.    realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania  i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami,  których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. Rewitalizacja jest prowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w UP, a w szczególności z zasadami polityki przestrzennej zawartymi w rozdziale 1.5.4 UP.

20.    Specjalna Strefa Włączenia (SSW) ? część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszar gmin, w których występują deficyty w co najmniej 3 z 6 obszarów problemowych (demografia, infrastruktura techniczna, dostępność do usług publicznych, potencjał gospodarczy, problemy popegeerowskie, ubóstwo). W SSW zawiera się również: obszar przejściowy, tj. gminy, które od nie więcej niż trzech kolejnych lat znajdują się poza obszarem podstawowym SSW. Strefa wyznaczona została uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 838/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. oraz uchwałami aktualizującymi SSW.

21.    Zasada uniwersalnego projektowania ? projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania . Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
2. Elastyczność w użytkowaniu.
3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
4. Czytelna informacja.
5. Tolerancja na błędy.
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
8. Percepcja równości.

 
 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa:
a.    warunki naboru i uczestnictwa w projekcie pn. ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?  (nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18-00), który realizowany jest przez Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją Pod Aniołem. Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2019 roku ? 31.12.2021 roku na terenie Gminy Choszczno, Gminy Pełczyce, Gminy Recz, Gminy Trzcińsko-Zdrój, Gminy Boleszkowice, Gminy Lipiany, Gminy Przelewice, Gminy Pyrzyce, Gminy Czaplinek, Gminy Kalisz Pomorski, Gminy Wierzchowo, Gminy Złocieniec, Gminy Człopa, Gminy Mirosławiec, Gminy Wałcz, miasta Wałcz, Gminy Banie, Gminy Cedynia, Gminy Mieszkowice, Gminy Widuchowa, Gminy Bielice, Gminy Warnice
b.    zasady realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych na terenie ww. Gmin.

2.    Główny punkt informacyjny i rekrutacyjny Projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu i Partnerów Projektu. Dane kontaktowe do Lidera Projektu i Partnerów zostały wskazane w słowniku pojęć niniejszego regulaminu.

3.    Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach Projektu: ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw? podano do publicznej wiadomości na stronie Lidera Projektu www.liderpojezierza.pl oraz Partnerów Projektu: Fundacja Nauka Dla Środowiska www.ndsfund.org, Fundacja Pod Aniołem www.fundacjapodaniolem.pl, oraz udostępniono w siedzibie Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu i/lub w miejscach przez nich wskazanych.

4.    Formularz zgłoszeniowy z załącznikami (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) można pobrać ze strony internetowej Lidera Projektu i Partnerów Projektu lub otrzymać w trakcie spotkań informacyjnych, rekrutacyjnych oraz w Biurze Lidera Projektu i Partnerów Projektu oraz w punktach lokalnych na terenie Gmin wymienionych w § 1 punkt 1.

5.    Adresy punktów lokalnych dostępne są na stronie Lidera Projektu www.liderpojezierza.pl oraz Partnerów Projektu www.fundacjapodaniolem.pl, www.ndsfund.org,
6.    Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego z załącznikami muszą być wypełnione czytelnie. Formularz musi być podpisany w wyznaczonych miejscach.

7.    Biuro Lidera Projektu/Partnera nr 1 ? Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?, al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek.

8.    Biuro Partnera Projektu ? Partnera nr 2 – Fundacja Pod Aniołem, siedziba: ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany, adres do korespondencji: ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin.

9.    Biuro Partnera Projektu ? Partnera nr 3 – Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin.  

§ 2
Cele Projektu

1.    Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwiększającej ich zatrudnienie.

2.    Lider Projektu i Partnerzy będą świadczyć bezpłatne usługi na rzecz społeczności objętej rewitalizacją (mieszkańcy Gminy Choszczno, Gminy Pełczyce, Gminy Recz, Gminy Trzcińsko-Zdrój, Gminy Boleszkowice, Gminy Lipiany, Gminy Przelewice, Gminy Pyrzyce, Gminy Czaplinek, Gminy Kalisz Pomorski, Gminy Wierzchowo, Gminy Złocieniec, Gminy Człopa, Gminy Mirosławiec, Gminy Wałcz, miasta Wałcz, Gminy Banie, Gminy Cedynia, Gminy Mieszkowice, Gminy Widuchowa, Gminy Bielice, Gminy Warnice) w zakresie:
a.    animacji lokalnej w tym wsparcie liderów lokalnych;
b.    realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na dobro wspólne;
c.    działań będących wydarzeniami podsumowującymi aktywność, które mają na celu zachęcenie uczestników do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach niniejszego Projektu.

3.    Działania zaplanowane w projekcie nakierowane są na wzrost aktywności lokalnej poprzez przygotowanie liderów oraz zainicjowanie animacji lokalnej mieszkańców zaangażowanych w realizację 132 przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na obszarach rewitalizowanych i wpisujących się w cele Lokalnych Programów Rewitalizacji przyjętych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPOWZ 2014-2020) Programem Rewitalizacji dla danego obszaru.

§ 3
Uczestnicy projektu

1.    Projekt skierowany jest do dwóch następujących grup z obszaru rewitalizacji i/lub zdegradowanego Gmin Subregionu B:
a.    osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności;
b.    otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do udzielania wsparcia.

2.    Projekt skierowany jest do 783 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do osiągnięcia założeń Projektu, w tym 10% tj. 79 osób z niepełnosprawnościami; zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym obszar rewitalizacji i/lub zdegradowany wszystkich 22 gmin SSW Subregionu B, objęty właściwym terytorialnie Programem Rewitalizacji zatwierdzonym lub złożonym do oceny przez IZ RPOWZ 2014-2020.

3.    Uczestnicy stworzą grupy inicjatywne składające się z minimum 5 mieszkańców obszaru lub podobszaru rewitalizacji w danej gminie, z czego co najmniej połowa to osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Z każdej grupy wytypowani będą liderzy lokalni, którzy otrzymają wsparcie szkoleniowe.

§ 4
Proces rekrutacji

1.    Przewidziany jest nabór ciągły, w miarę dostępnego zakresu i rodzaju usług w projekcie w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku do wyczerpania puli uczestników.
2.    Rekrutacja prowadzona będzie na terenie 22 gmin SSW (subregion B) na terenie województwa zachodniopomorskiego.
3.    Nabór zostanie ogłoszony na stronie Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu.
4.    Procedura rekrutacji obejmować będzie:
a.    złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi oświadczeniami i deklaracją uczestnictwa w projekcie przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie (decydująca będzie kolejność zgłoszeń);
b.    przyjęcie formularza i jego ocena formalna przez przedstawiciela Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu.
5.    Procedura rekrutacji obejmować będzie:
a.    weryfikację formalną (braki, kryteria: miejsce zamieszkania na terenie objętym wsparciem, status ? oświadczenie, orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument);
b.    kryteria dodatkowe  ? przeprowadzaną przez zespół rekrutacyjny (np. animatorzy lokalni, personel zarządzający) w oparciu o dodatkowe kryteria rekrutacji, tj:
i.    OSOBY FIZYCZNE: kobiety +10 pkt., osoby z niepełnosprawnościami +20 pkt., zamieszkujący obszar rewitalizacji +20 pkt., osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia +20 pkt.;
ii.    LIDERZY LOKALNI: potwierdzony status os. zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym +10 pkt.
Osoby niespełniające dodatkowych kryteriów nadal mogą zostać uczestnikami/ uczestniczkami Projektu. Kryteria dodatkowe będą miały wpływ na proces rekrutacji
w przypadku większej niż planowana w Projekcie liczbie osób zainteresowanych udziałem.
6.    Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony we wszystkich wymaganych polach czytelnie oraz podpisany w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazany bezpośrednio do Biura Lidera Projektu lub Partnerów Projektu lub w Punktach Lokalnych utworzonych na terenie 22 Gmin objętych Projektem lub do osób pełniących funkcję Animatorów lokalnych na terenie danej gminy.
7.    Lista rankingowa, tj. informacja o wynikach rekrutacji przekazywana będzie indywidualnie za pomocą poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub osobiście.
 

§ 5
Formy oferowanego wsparcia

1.    W ramach Projektu planowane jest wsparcie w postaci:

a.    BLOK 1 (Faza I) ? Animacja wstępna – skierowana do minimum 660 osób (30 osób z 22 gmin x 3 spotkania). Obejmująca:
i.    animację lokalną mieszkańców obszarów rewitalizowanych i zdegradowanych prowadzoną w trzech zespołach partnerskich. Spotkania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, wyłonienie liderów i grup inicjatywnych ? 66 spotkań (po 3 spotkania w każdej z Gmin objętych Projektem); Animacja będzie dotyczyła budowy i rozwoju potencjału lokalnej społeczności ? rozwoju kapitału ludzkiego, kapitału społecznego i potencjału organizacyjnego. Podejmowane działania będą nakierowane na przygotowanie mieszkańców obszarów rewitalizowanych do podejmowania przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej. W każdej z gmin zorganizowane zostanie spotkanie dla wyłonienia liderów i grup inicjatywnych.
?    Na terenie każdej z 22 gmin utworzone i prowadzone będą przez Partnerów Projektu (zgodnie z terenem działań), lokalne punkty animacyjne, gdzie wsparcie świadczyć będzie personel merytoryczny, w tym w szczególności animatorki lokalne/animatorzy lokalni oraz w ramach potrzeb facyltatotorki/facylitatorzy wspierający proces animacji.
?    Wsparcie Animatorów lokalnych i Facylitatorów, którzy będą świadczyć swoje usługi również w zakresie doradztwa i pomocy merytorycznej w planowaniu racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu rewitalizowanej infrastruktury.
?    Szkolenie liderów lokalnych ? dla każdego lidera przewidzianych jest 60 godz. Szkoleniowych, w tym:
o    szkolenia wyjazdowe z zakresu: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne,
o    szkolenia miejscowe z zakresu: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

b.    BLOK 2 (Faza II) ? Animacja Lokalne Przedsięwzięcia ? skierowana do minimum 783 osób. Blok ten obejmuje następujące działania:
?    kontynuacja dyżurów i/lub spotkań animacyjnych na terenie poszczególnych gmin, których efektem będzie dopracowanie lub wypracowanie nowych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej, a następnie realizacja tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które muszą wynikać z celów określonych dla Programów rewitalizacji danej gminy i stanowić element długofalowej rewitalizacji dla danej społeczności, potrzeb danej społeczności;
?    przeprowadzone zostaną zadania realizowane przez minimum 5 osobowe grupy mieszkańców wyłącznie obszarów rewitalizowanych w formie minimum 132 przedsięwzięć inwestycyjnych:
o    na etapie planowania przedsięwzięć inwestycyjnych należy uwzględnić również zasadę uniwersalnego projektowania, zasadę równości płci oraz zasadę zrównoważonego rozwoju oraz umiejętne i przemyślane zaangażowanie lokalnych zasobów naturalnych;
o    pomysły planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych grupa inicjatywna musi zawrzeć w fiszce przedsięwzięcia inwestycyjnego, której wzór w zależności od etapu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 oraz ZAŁĄCZNIK NR 6;
o    wypełnione fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych należy dla obu etapów przekazać Animatorowi lokalnemu celem weryfikacji i zatwierdzenia; termin złożenia fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego liczy się od dnia zatwierdzenia kompletnej fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego przez Animatora lokalnego;
o    zarówno realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych (Etap I i Etap II), wymaga zaangażowania nie tylko grupy inicjatywnej, ale również samorządów, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji społecznych oraz na zasadzie wolontariatu mieszkańców danego (pod)obszaru rewitalizacji w oparciu o porozumienie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 10;
o    w przypadku większej ilości fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych dla Etapu I odbędą się konsultacje społeczne na danym (pod)obszarze rewitalizacji, a dla Etapu II obowiązuje liczba przyznanych punktów;
o    na tym etapie wsparcie Animatorów lokalnych i Facylitatorów będzie miało jedynie charakter konsultacyjno-doradczy;
o    szacując wartości poszczególnych kosztów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych należy mieć na uwadze iż wydatkami niekwalifikowalnymi będą zawsze:
–    prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
–    koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,
–    kary i grzywny,
–    świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), odprawy emerytalno-rentowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
–    rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością Wykonawcy lub Beneficjenta,
–    koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych,
–    wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych (podobnie w przypadku robót budowlanych, w wyniku których dzięki współfinansowaniu powstały obiekty liniowe czy inżynieryjne, np.: mosty, wiadukty, estakady, obiekty kubaturowe, itp.),
–    podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany przez Realizatora projektu albo inny podmiot zaangażowany w projekt i wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem jego realizacji, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą o VAT?, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, z zastrzeżeniem pkt 6 sekcji 6.18.1,
–    wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%, a w przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, limit ten na poziomie inwestycji ostatecznego odbiorcy wynosi 20%
–    zakup lokali mieszkalnych,
–    inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe,
–    transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.),
–    wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności,

W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności wydatku ostateczną decyzję podejmuje Koordynator projektu.

Terminy poszczególnych etapów przedstawia poniższa tabela:

Etap    Termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego    Ilość przedsięwzięć do realizacji    Zasady przyznawania środków    Ilość środków przeznaczona na przedsięwzięcia (PLN)
ETAP I (animacja pogłębiona)    Nabór ciągły
od 02.01.2019
Realizacja
01.07.2019-31.12.2020    88    średnio 4 przedsięwzięcia w każdej gminie    1 584 000,00
ETAP II (konkursowy)    Nabór
01.03.2020-31.08.2020
Ocena
01.09.2020-31.12.2020
Realizacja
01.01.2021-31.12.2021    44    44 przedsięwzięć w subregionie B na zasadzie konkursu     792 000,00

Partnerzy zrealizują tę fazę w dwóch etapach:
ETAP I (ANIMACJA POGŁĘBIONA) – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowościach gmin objętych Projektem, przez siebie wskazanych na podstawie informacji zebranych od animatora/ów. Przewiduje się w tym etapie realizację średnio 4 inicjatyw inwestycyjnych na 1 gminę (nie oznacza to konieczności obejmowania każdego obszaru rewitalizacyjnego). Ilość przedsięwzięć zależna od potrzeb danego obszaru na podstawie potencjałów, zasobów oraz konkretnych potrzeb. Inicjatywy do realizacji będą wypracowane w drodze działań animacyjnych z lokalnymi animatorami i utworzonymi w ramach Projektu grupami inicjatywnymi, na wypełnionej fiszce zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5.

ETAP II (KONKURSOWY) – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w gminach, które otrzymają środki w wyniku wyboru pomysłów zgłoszonych przez grupy inicjatywne, zapewniających konkurowanie między sobą. Warunki przyznawania dodatkowych środków określono w ZAŁĄCZNIKU NR 7, tj. w Regulaminie dotyczącym realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW. Działania będą mogły być realizowane przede wszystkim na wskazanych w Programie Rewitalizacji obszarach rewitalizacji, zaś wydatki projektu ponoszone na rzecz mieszkańców danego obszaru kwalifikowalne będą od pierwszego dnia realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia przez IZ RPO WZ 2014-2020 Programu Rewitalizacji dla danego obszaru.

Wypełnione fiszki należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK 6 w następujących formach:
i.    drogą elektroniczną na adres e-mail:
?    Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? – iruszkowska@liderpojezierza.pl, jmarc@liderpojezierza.pl,
?    Fundacja Pod Aniołem – rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl,
?    Fundacja Nauka dla Środowiska – biuro@ndsfund.org,

z dopiskiem: Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach projektu: ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?


ii.    osobiście w każdym z Punktów Lokalnych utworzonych w ramach Projektu lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres:
?    Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?, al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek,
?    Fundacja Pod Aniołem siedziba: ul. Zacisze 1b/4, 73-130 Dobrzany,
adres do korespondencji: ul Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin,
?    Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin,

z dopiskiem: Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach projektu: ?Poszukiwacze zaginionych inicjatyw?


Beneficjenci konkursu: Grupy inicjatywne utworzone z Uczestników Projektu z następujących Gmin: Gmina Choszczno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Boleszkowice, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce, Gmina Czaplinek, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Człopa, Gmina Mirosławiec, Gmina Wałcz, miasta Wałcz, Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina Bielice, Gmina Warnice

c.    BLOK 3 (FAZA III) ? Podsumowanie ? skierowane do minimum 783 osób. Realizacja obejmuje organizację min. 1 wydarzenia związanego z każdą ze zrealizowanych inwestycji, czyli 132 przedsięwzięcia inwestycyjne/wydarzenia animacyjne. Wydarzenia te będą realizowane na terenie obszaru wsparcia i przygotowane samodzielnie przez mieszkańców, w szczególności przez grupę inicjatywną i lokalnego lidera.

§ 6
Prawa i obowiązki

1.    Osoba uzyskuje status Uczestnika/czki projektu z dniem podpisania deklaracji udziału w projekcie, wymaganych oświadczeń oraz udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie.

2.    Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym Uczestnik/czka Projektu został objęty pierwszą formą wsparcia.

3.    Zakończenie udziału w Projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia określonych w niniejszym Regulaminie.

4.    Wsparcie udzielane jest Uczestnikom bezpłatnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

5.    Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a.    udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w Projekcie;
b.    uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego formach wsparcia i udziału;
c.    niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;
d.    Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązani są do:
?    informowania o wszelkich zmianach np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, w formie pisemnej;
?    przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP, PPOŻ;
?    dostarczania w wyznaczonym terminie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu;
?    aktywnego uczestnictwa w działaniach przewidzianych w ścieżce wsparcia;
?    podpisywania kart potwierdzających odbycie doradztwa, list obecności itp.;
?    wypełnianie ankiet związanych z realizacją Projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu;
?    współpracy w zakresie prawidłowej realizacji Projektu;
?    w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabycia kompetencji;
?    w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnienia danych dotyczących jego statusu na rynku pracy,
e.    przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
6.    Każdy Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do:
a.    udziału w zaplanowanych formach wsparcia, przy czym obowiązkiem Uczestnika/czki biorącego udział w realizowanych działaniach jest podpisanie listy obecności zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 i 3 do Regulaminu;
b.    zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie;
c.    otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, czy pakietów szkoleniowych  jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
d.    korzystania z zaplanowanego w ramach danego wsparcia cateringu oraz innych udogodnień zaplanowanych w ramach realizowanego wsparcia, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
f.    zwrotu kosztu dojazdu na szkolenie ? do wysokości kosztu dojazdu komunikacją publiczną ? rozliczenie kosztu dojazdu dokonuje się na podstawie:
a)    listy obecności i przedstawionych biletów komunikacyjnych;
b) w przypadku wydatków poniesionych na podstawie dojazdu własnym samochodem – listy obecności, potwierdzenia ceny biletu na danej trasie wystawionego przez przewoźnika (jeżeli Uczestnik/czka poniósł koszty w wysokości niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów) oraz oświadczenia dot. przejazdu samochodem prywatnym zawierającego informację:
?    dotyczącą trasy na jakiej odbywał się przejazd;
?    odległości;
?    poniesionych kosztach;
?    marki/modelu samochodowego oraz numeru rejestracyjnego;
przekazanych do siedziby Lidera Projektu/Partnera w terminie 10 dni od daty odbycia szkolenia wraz z wypełnionym rachunkiem zwrotu kosztu podróży według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu.

§ 7
Zasady rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w Projekcie

1.    Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia własnej działalności skutkiem czego jest zakończenie udziału w Projekcie. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Realizatora Projektu kopii stosownej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Rezygnacja z udziału w Projekcie jest usprawiedliwiona w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które mogą przerwać/zakończyć udział Uczestnika w Projekcie przed zakończeniem jego udziału w zaplanowanych dla niego formach wsparcia z następujących powodów:
a.    istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
b.    rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas wszystkich form wsparcia,
c.    podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. oraz obowiązuje przez czas trwania Projektu.

2.    Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny  i kontroli realizacji Projektu.

3.    Lider Projektu oraz Partnerzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie naboru uczestników Projektu bez podania przyczyny.

4.    W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.    Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

loga