Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wartość całkowita – 50 000,00 PLN

Przedmiotem projektu są konsultacje społeczne wraz z monitoringiem przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Choszczno – osada rekreacyjno – turystyczna Raduń.

Celem Projektu jest wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wykraczających poza wymogi nakładane na gminę na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2018 r. poz.1945).


Strona projektu:

Informację na stronie www.choszczno.pl