komunikat

W związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę Choszczno w ramach projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz  koniecznością przygotowania umów darowizny z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania sprzętu komputerowego prosimy o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

– odpisu lub kserokopii skróconego aktu urodzenia dziecka,

– w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora dla dziecka odpisu bądź kserokopii postanowienia sądu,

– w przypadku osób niepełnoletnich kserokopii dowodu osobistego opiekuna oraz nr PESEL dziecka,

– w przypadku osób pełnoletnich kserokopii dowodu osobistego.

 

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, III piętro, pok.33. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z pracownikami Biura Funduszy Pomocowych pod nr telefonu: 95 765 93 24/95 765 93 07.

 

loga