Ogłoszenie


Burmistrz Choszczna
ogłasza otwarty nabór zgłoszeń o udzielenie grantu na wymianę źródeł ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW – 15 września 2023

Gmina Choszczno, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, otrzymała dotację na realizację projektu grantowego pn. “Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w Gminie Choszczno”. Załączone do niniejszego ogłoszenia dokumenty pozwolą Państwu zapoznać się z zasadami udzielania i rozliczania grantów.

1. Zasady udzielania grantu określa Regulamin
2. Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie.
3. Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie) – załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco w kolejności wpływu.
6. Termin, do którego można składać Zgłoszenie: 15.09.2023 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych w ramach naboru.
7. Limit środków w ramach naboru: 750.000,00 zł
8. Grant przyznaje się na podstawie Umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 3 do Regulaminu.
9. Grant przyznaje się w kwocie: do 7.500 zł za z likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła.
10. Grant przyznaje się ryczałtowo po akceptacji przez Gminę Choszczno Rozliczenia umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 2 do Regulaminu.
11. Miejsce składania zgłoszeń: zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choszcznie lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
12. Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Choszcznie: zastępca naczelnika wydziału ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 95 765 93 36 e-mail: ekologia@choszczno.pl, oraz podinspektor ds. ochrony środowiska tel. 95 765 93 38.


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa (SARS-CoV-19) uprzejmie prosimy, jeżeli jest to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Załącznik nr 1 do Regulaminu,
Załącznik nr 2 do Regulaminu,
Załącznik nr 3 do Regulaminu.