komunikat szamba

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U.2022 r poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Choszczno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go niezwłocznie do Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

 
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.
 
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Choszczna.
 
Właściciele szamb i osadników zobowiązani są przedkładać do Urzędu Miejskiego w Choszcznie potwierdzenie dokonanie wywozu nieczystości ciekłych bez odrębnego wezwania:
 
– Częstotliwość opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok,
 
– Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej, niż raz na pół roku.
 
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 
Wykaz podmiotów świadczących usługi dostępny na stronie:
 
 

DO POBRANIA – Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)

DO POBRANIA – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków