Konsultacje w sprawie przyjęcia “Programu współpracy gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie “Rocznego programu współpracy gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, link do strony: https://bip.choszczno.pl/dokumenty/1039417501

Uwagi i opinie do projektu aktu podlegającego konsultacji należy zgłaszać na adres e-mail: obrzezinska@gmina.choszczno.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno.