Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?  informuje o możliwości składania wniosków w naborze: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa?(1/2021/RIZD), którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 ?Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej?, zawartego w Programie Operacyjnym ?Rybactwo i Morze? na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY).
Miejsce i forma szkolenia: ze względu na panującą w kraju …

Burmistrz Choszczna przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych/osadów (rachunki, faktury vat).

Wykaz kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół  podstawowych w gminie Choszczno w roku szkolnym 2021/2022.