Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie:
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– ochrony i promocji zdrowia,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ratownictwa i ochrony ludności
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony …

baner ptasia grypa

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE ROZPORZĄDZENIEM  NR 1/2021 z dnia 09.03.2021 w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze, zarządził co następuje:
Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt ?Wysoce zjadliwej grypy ptaków? uznaje się obszar na …

komunikat

Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza?  informuje o możliwości składania wniosków w naborze: ,,Rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa?(1/2021/RIZD), którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 ?Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej?, zawartego w Programie Operacyjnym ?Rybactwo i Morze? na lata 2014 2020 (Priorytetu 4 PO RYBY).
Miejsce i forma szkolenia: ze względu na panującą w kraju …