Otwarty Konkurs Ofert rozstrzygnięcie - organizacje pozarządowe

Burmistrz Choszczna  Zarządzeniem Nr 1425/22 z dnia 17 lutego 2022 r. przyznał dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Choszczna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2021 roku w zakresie:
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– ochrony i promocji zdrowia,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– ratownictwa i ochrony ludności
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony …